Počet položek: 0 0,- CZK

Zpracování osobních údajů

                                  Základní ustanovení

1.Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady

  ( EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních

  údajů a o volném pohybu těchto údajů ( dále jen "GDPR" ) je Jaroslav Militký

  IČO 66304652  se sídlem Bohdašín 21 Teplice nad Metují 54957 ( dále jen: " správce").

2.Kontaktní údaje správce jsou

  adresa : Bohdašín 21 Teplice nad Metují 54957

  email :    jaroslavmilitký@seznam.cz

  telefon : 602 413 513

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné

   fyzické osobě:identifikovanou fyzickou osobou je fyzická osoba,kterou lze přímo či

   nepřímo identifikovat,zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno,

   identifikační číslo,lokační údaje,síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních

   prvků fyzické,fyziologické,genetické,psychické,ekonomické,kulturní nebo

   společenské identity  této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

                                                  II.

               Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje,které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje,které

   správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění

   smlouvy,resp. objednávky zákazníka.

                                                 III.

                 Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

        ° plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl.6 odst. 1 písm. b) GDPR

        ° oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu ( zejména pro

          zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

        ° Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu

          ( zejména pro zasílání bchodních sdělení a newsletterů)podle čl. 6 odst. 1

          písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č.480/2004 Sb., o některých

          službách informační společnosti v případě,že nedošlo k objednávce zboží

          nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

        ° vyžízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplívajících ze

          smluvního vztahu mezi Vámi a správcem: při objednávce jsou vyžadovány

          osobní údaje,které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky ( jméno a

          adresa,kontakt ),poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro

          uzavření a plnění smlouvy,bez poskytnutí osobních údajů není možné

          smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování

    ve smyslu čl. 22 GDPR.

                                                 IV.

                             Doba uchování údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

      ° po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících e smluvního

        vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních

        vztahů ( po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu ).

      ° po dobu než je odvolán souhlaa se zpracováním osobních údajů pro účely

        marketingu,nejdéle 15 let,jsou-li osobní údaje zpracovány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchování osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

                                               V.

                Příjemci osobních údajů ( subdodavatelé správce )

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby : dodavatelé,přepravní společnosti,účetní

      ° podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

      ° zajišťující služby provozování e-shopu ( Profi image ) a další služby v souvislosti

         s provozováním e-shopu,

      ° zajišťující marketingové služby.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země ( do země mimo EU )

    nebo mezinárodní organizaci.

                                                VI.

                                   Vaše  práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

      ° právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR

      ° právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR,popřípadě omezení zpracování

        dle čl. 18 GDPR

      ° právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR

      ° právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

      ° právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR

      ° právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu

        nebo email správce uvedený v čl. III. těchto podmínek

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v  případě,že se

    domníváte,že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

                                                       VII.

                     Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje ,že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření

    k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových uložišť a uložišť osobních

    údajů v listinné podobě,zejména antivirový program a hesla.

3. Správce prohlašuje,že  osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

                                                       VIII.

                               Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete,že

    jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu

    přijímáte.

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit.Novou verzi podmínek ochrany osobních

    údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi

    těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu,kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnost dnem 25.5.2018  

          

Cookie - informace:

Co jsou cookies ?

Cookie (množné číslo - cookies) označujeme malé množství stavových dat, která webový server pošle prohlížeči a prohlížeč je uloží na počítači uživatele. Při návratu na webovou stránku mohou cookies prohlížečem zpět webovému serveru. Cookies používá většina webů a eshopů, aby bylo možné zajistit potřebné funkce.

Jaká cookies používáme ?

Technická cookies

Jedná se o dočasná data, která si zakládá náš webový server a jsou nutná k tomu, aby naše webové stránky byly funkční

Cookies k analytickým a marketingovým účelům

Funkční cookie

Pro webový chat používáme řešení Smartsupp.com, který využívá Cookies začínající ssupp.

ssupp.vid – ID návštěvníka (expiruje po 6 měsících). Nepovažuje se za analytický. Hlavním účelem tohoto souboru cookie je identifikace návštěvníků a je nutný pro načtení widgetu po obnovení.
ssupp.chatid – ID konverzace (expiruje po zavření prohlížeče)
ssupp.group – poslední skupina návštěvníka (expiruje po zavření prohlížeče)
ssupp.opened – indikátor otevření chat okna (expiruje po zavření prohlížeče)
ssupp.barclicked – indikátor kliknutí na chat okno; potřebné pro automatické zprávy (expiruje po zavření prohlížeče)
ssupp.message – obsah rozepsané zprávy při obnovení stránky (expiruje po zavření prohlížeče)
ssupp.unreaded – počet nepřečtených zpráv (expiruje po zavření prohlížeče)
ssupp.visits – počet návštěv, potřebné pro automatické zprávy (expiruje po 6 měsících). Tyto technické soubory cookie se používají k identifikaci vracejících se návštěvníků. Počítají počet předchozích návštěv a na základě těchto informací lze spouštět různé automatické zprávy nebo chatboty.

Pokud není prohlížeč webových stránek nastaven jinak, většinou jsou cookies automaticky akceptovány. Používáním našich webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete zablokovat nebo omezit v nastavení vašeho webového prohlížeče.